Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Op de site www.brancheplatformnatuursteen.nl zijn de volgende voorwaarden en het Nederlands recht van toepassing. Verwijzing naar deze site is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Brancheplatform Natuursteen. Deze disclaimer kan door het BranchePlatform Natuursteen worden gewijzigd. U dient deze disclaimer derhalve regelmatig te lezen.

Informatie

De informatie op deze site is slechts bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Het BranchePlatform Natuursteen neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze site de grootste zorgvuldigheid in acht, desondanks staat het Brancheplatform Natuursteen niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Gekoppelde sites

Op de site wordt, naast verwijzingen naar de website van het BranchePlatform Natuursteen , tevens verwezen naar informatie, producten en diensten van derden. Dit houdt niet in dat het Brancheplatform Natuursteen door deze verwijzing naar informatie, producten en diensten van derden instaat voor de inhoud van deze sites, noch dat deze sites zijn verbonden aan het BranchePlatform Natuursteen. Wanneer u gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, geschiedt dit geheel voor eigen risico.

Intellectuele eigendom

Het BranchePlatform Natuursteen behoudt alle rechten, zoals auteursrechten, octrooien en merkrechten inzake de informatie op deze site (waaronder teksten, ontwerpen, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de informatie voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden, is het niet toegestaan om de inhoud of vormgeving van deze site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het BranchePlatform Natuursteen te gebruiken, reproduceren, bewerken of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Elektronische berichten

Berichten die u -in welke vorm dan ook- elektronisch verzendt, kunnen ongevraagd door derden (oneigenlijk) worden gebruikt en gewijzigd, ingezien of vernietigd. het BranchePlatform Natuursteen adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie elektronisch aan het BranchePlatform Natuursteen te sturen. Elektronische verzending geschiedt derhalve geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

Het BranchePlatform Natuursteen, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers is/zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit de informatie of het gebruik in de ruimste zin van deze site of andere daaraan gekoppelde sites. Het BranchePlatform Natuursteen aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid wat betreft: defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze site, de informatie die op of middels deze site ter beschikking wordt gesteld, het (oneigenlijk) gebruiken en wijzigen, inzien of vernietigen van informatie die via de site -in welke vorm dan ook- elektronisch aan het BranchePlatform Natuursteen wordt gezonden of aan u wordt gezonden, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze site beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze site.

Menu